Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv

helhedsplanen-image

 
Hvad er en boligsocial helhedsplan?

En boligsocial helhedsplan er en midlertidig indsats for at skabe positiv social udvikling i et udsat, alment boligområde. Helhedsplanen Rum for Liv omfatter Lejerbo-afdelingerne Akacieparken (afd. 463) og Lukretiavej (afd. 240). Den løber fra 1. januar 2013 til 31. december 2016 og bygger på et bredt samarbejde med Københavns Kommune, beboerdemokrater og andre frivillige kræfter.

Se den korte version af helhedsplanen 2013 – 2016

Visionen

Lejerbo Københavns vision for det boligsociale arbejde knytter an til boligorganisationens mission om at skabe Rum for Liv. Rum handler om boligen og boligens rum, det nære miljø, boligafdelingen, samt afdelingen i kvarteret og kvarteret i byen. Liv henfører til det sociale liv i afdelingen og handler om familieskab, naboskab, fællesskab og tryghed. Gode fysiske og sociale rammer ses således som sammenhængende forudsætninger for en god bolig i et godt boligområde.

Det er den overordnede vision for denne helhedsplan, at den skal udgøre en ramme for et bredt samarbejde om at skabe tryghed og trivsel for afdelingernes beboere, bygge bro mellem afdelingens beboere i lokalområdet, samt medvirke til at afdelingerne udvikler sig til attraktive boligområder for alle beboergrupper.

Den gode bolig i et velfungerende boligområde udgør fundamentet for beboernes tryghed og trivsel, og det er Lejerbo Københavns målsætning for Akacieparken og Lukretiavej, at afdelingerne skal være attraktive, trygge og i sammenhæng med den omgivende by, samt at beboerne skal have muligheder for at udnytte deres potentialer fuldt ud gennem arbejde, uddannelse og fritidsaktiviteter.

I Rum for Liv i AkaLuk arbejder vi med følgende indsatsområder:

  Børn, unge og familier

  Uddannelse, beskæftigelse og erhverv

  Beboernetværk, inddragelse og demokrati

  Image og kommunikation